Tietosuojaseloste

Hile Water Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hile Water Oy
Turkkirata 21
33960 Pirkkala
Y-tunnus: 2874888-9
Kotipaikka: Inari
www.hilewater.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Hile Water Oy/Tietosuojavastaava
Turkkirata 21
33960 Pirkkala
www.hilewater.com

2. Rekisterin nimi

Hile Water Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat yhteistyökumppanimme, asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä yritykseen yhteyttä ottaneet henkilöt.

Lisäksi hyödynnämme verkosta löytyvää avointa yritysdataa sekä eri viranomaisilta saatuja tietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin sisältöä käytetään käyttäjä- ja asiakassuhteiden hallinnointiin:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
• asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi
• asiakaspalautteiden kerääminen ja käsittely
• markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

Lisäksi verkkopalvelun käytöstä kerätään anonyymeja seurantatietoja Google Analytics -palvelun kautta:

• vieraillut sivut
• liikenteen lähde
• päätelaite/selain
• vierailun kesto.

Seurannan voi estää poistamalla evästeet käytöstä tai selaimen Do Not Track -valinnalla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

• nimi
• henkilötunnus
• yrityksen nimi
• y-tunnus
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• kieli
• asiakasnumero

Asiakastiedot

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Hile Water Oy/Tietosuojavastaava
Turkkirata 21
33960 Pirkkala
www.hilewater.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönnmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• asiakkaalta itseltään sähköpostin kautta
• yhteistyö- ja sopimuskumppaneilta sekä viranomaisilta
• Henkilötietoja saadaan myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta tahoilta
• Lisäksi henkilötietoja saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä ja muista tunnetuista järjestelmistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Hile Water Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Käsittelyn kesto

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellista. Lait ja säädökset asettavat tiettyjä määräyksiä henkilötietoja sisältävän materiaalin säilyttämiseen ja käyttöön, mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikoihin.

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädönnän mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojasi käsittelevät työntekijät ovat saaneet tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen. 

Työntekijöillämme on pääsy ainoastaan työn suorittamisen kannalta välttämättömiin henkilötietoihin.

Tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina ja tietojen suojaus ja käsittelyn suojataso on toteutettu tarvittavin toimenpitein.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun ylläpidon ja teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Osana rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä markkinointitarkoituksiin.

13. Voimassaolo

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 21.4.2018 ja se on voimassa toistaiseksi.